Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

นพ.

ศรวิทย์ โอสถศิลป์

SORNWIT OSOTHSINLP, MD.
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคมและเวชศาสตร์ชุมชน
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม. การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรฯ เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ