Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

ผศ.พิเศษ

พญ.

วรางคณา พิชัยวงศ์

WARANGKANA PICHAIWONG,MD
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ