Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

พญ.

รัฏฐภรณ์ มนตรีเศรษฐ์

RATTABHORN MONTRISAET, MD.
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตรฯ รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ