Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

พญ.

ภิญญา จันทร์จารุวงศ์

PINYA CHANJARUVONG, MD.
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ภาควิชารังสีวิทยา
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรฯ รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ