Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

ผศ.พิเศษ

นพ.

พุทธิพร เย็นบุตร

PUTTHIPORN YENBUTRA, MD
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล
  • วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา โรงพยาบาลราชวิถี
  • Clinical Fellow in Head-Neck-Breast Surgery มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล
การอบรมทางแพทยศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย" รุ่นที่ 21 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ วันที่ 30 พ.ค. 65-1 ก.ค. 65
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบ On-site ร่วมกับการศึกษาดูงานการบริหาร ณ สถาบันต่างๆ ภายในประเทศ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 (36 ชม) 3. โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อเรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษานักศึกษาแพทย์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566
  • ศึกษาดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษา ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 – 4 ธันวา2565 ณ Kantonsspital St.Gallen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส
การอบรมทางวิชาชีพ
  • เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นิเทศมืออาชีพ และเตรียมความพร้อม การตรวจนิเทศอ่างมีประสิทธิภาพ รอบที่ 1/2565 วันที่ 7 - 8 ธค 6
  • โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ การป้องกันภัยพิบัติและการดูแลช่วยเหลือฉุกเฉินด้านภัยพิบัติณ City of Sapporo ประเทศญี่ปุ่