Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

พญ.

พามิลา แสงทรัพย์

PAMILA SAENGSUP, MD.
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา โรงพยาบาลราชวิถี
  • ป.การฝังเข็ม กรมแพทย์ทหารบก
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ