Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

ผศ.พิเศษ

นพ.

พจน์ อินทลาภาพร

POJ INTALAPAPORN, MD
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ (จุฬาภรณ์)
  • วทม.(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สสบ.(บริหารสาธารณสุขเน้นบริหารโรงพยาบาล)
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ