Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

นพ.

นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ

NORARIT LUANCHUMROEN, MD.
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรฯ เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ