Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

พญ.

นภัสถ์ ธนะมัย

NAPAS TANAMAI,MD.
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ