Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

นพ.

นภทีป์ เสกขพันธุ์

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วว.ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
การอบรมทางแพทยศาสตร์
  • อบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยทางการแพทยศาสตรศึกษาแก่อาจารย์แพทย์ ครั้งที่ 3 เรื่องมาตราฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พศ 2565 วันพุธทั่ 8 มีนาคม 2566
การอบรมทางวิชาชีพ