Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

นพ.

ชัชวาล นาคะเกศ

CHAJCHAWAN NAKHAKES, MD
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • วว.อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา แพทยสภา (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
  • วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • อว.พยาธิวิทยาคลินิก แพทยสภา (ศิริราชพยาบาล)
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสุขภาพ (ระบาดวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ