Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

พญ.

ชนันยา ห่อเกียรติ

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
รองผู้อํานวยการ ฝ่ายการศึกษา
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ