Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

รูปอ.จีระศักดิ์

อ.

นพ.

จีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ

JERASAK WANNAPRASERT, MD
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา โรงพยาบาลราชวิถี
  • อว.เวชศาตร์ครอบครัว FICS แพทยสภา
การอบรมทางแพทยศาสตร์
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  • ศึกษาดูงานด้าน Clinical simulation ประเทศอังกฤษ 26 ส.ค-3 กย 2565
  • อบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยทางการแพทยศาสตรศึกษาแก่อาจารย์แพทย์ ครั้งที่ 3 เรื่องมาตราฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พศ 2565 วันพุธทั่ 8 มีนาคม 2566
การอบรมทางวิชาชีพ
  • โครงการพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)
  • การอบรมให้ความรู้เรื่อง update wfme criteria 2021 for thai medical school วันที่ 8 มิ.ย.65
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่อระบบการเรียนการสอนภาคคลินิก วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.