Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

พญ.

จารุมน อำนวยผล

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ประจำ
กลุ่มงานศัลยกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ