Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

อ.

นพ.

กิตติพงศ์ ชัยบุตร

KITTIPONG CHAIYABUTR, MD
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมทางแพทยศาสตร์
  • โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อเรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษานักศึกษาแพทย์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง 2..วิทยากรและผู้ประสานงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับแพทย์ (Advanced Trauma Life Support for Doctors) วันที่ 29 กันยายน 2565
การอบรมทางวิชาชีพ