Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2566

ผศ.พิเศษ

นพ.

กำธร ลีลามะลิ

KUMTORN LELAMALI, MD
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • วว.อายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ