Skip to content

โครงการแนะแนวนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565-2566

หัวข้อ “การสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และแนะแนวเป็นแพทย์หลังจบ พ.บ.”

วันพุธที่  7  กันยายน 2565  เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมอาทิตย์  อุไรรัตน์ ชั้น 3 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง