Skip to content

กิจกรรมประเมินหลักสูตร นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565-2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง