Skip to content

ข้อมูลอาจารย์

Print

รศ.พิเศษ

นพ.

สืบสาย คงแสงดาว

SUBSAI KONGSAENGDAO, MD
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • พ.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วว.ประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมทางแพทยศาสตร์
การอบรมทางวิชาชีพ