Skip to content

ความเป็นมาศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.เลิดสิน

ต้นปี 2554          

          แรกดําริของความคิดนี้เกิดจากการพูดคุยกันระหว่าง นายแพทย์ประวิทย์ ลิ้มควรสุวรรณ (ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน คนที่ 13 ซึ่งเป็นที่ปรึกษา โรงพยาบาลเลิดสิน) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ (คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์) และ นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ (คณบดีบริหารฯ – ตําแหน่ง ขณะนั้น) โดยเล็งเห็นว่าความเจริญ  งอกงามทางวิชาการของโรงพยาบาลสามารถเติบโตได้อย่างชัดเจน หากได้เป็น university hospital คือมีการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์ ทั้งนี้ต้องเกิดจากความต้องการ ของแพทย์ประจําของโรงพยาบาลเลิดสินเอง

          ทางผู้บริหารเลิดสิน นําโดย นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์ (ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน จึงประชุมหารือกับบุคลากร ทุกระดับหลายครั้ง สุดท้ายได้ฉันทานุมัติว่า “เต็มใจที่จะเหน็ดเหนื่อยกับการสอน นักศึกษาแพทย์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ของ โรงพยาบาลเลิดสิน อีกทั้งยังเป็นการร่วมผลิตแพทย์ ให้แก่ประเทศ ซึ่งยังมีความขาดแคลน และประการสุดท้ายคือเปิดโอกาสให้กับนักเรียนมัธยมปลาย ที่ยังมีความประสงค์จะเรียนวิชาแพทย์อีกจํานวนมาก “

          รายละเอียดของการสร้างโรงเรียนแพทย์มิใช่ของง่าย ชาวเลิดสินต้องทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องเตรียมการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

วันที่ 28 กันยายน 2554

มีการลงนาม MOU ระหว่าง นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช (อธิบดีกรมการแพทย์) กับ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อธิการบดี) หลังจากนั้นเป็นภาระของคณบดีที่จะต้องเตรียมหลักสูตร และนําเสนอแผนพัฒนา เพื่อรับการตรวจประเมินจากแพทยสภา

วันที่ 11 ตุลาคม 2555

แพทยสภามีมติให้ โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นโรงพยาบาลหลักในการผลิตแพทย์อีกแห่งหนึ่งของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต รับนักศึกษาแพทย์ได้ 30 คน ในปีการศึกษา 2556 และนักศึกษา แพทย์รุ่นแรกของเลิดสินจะข้ามฟากมาเรียน ชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4) ในปีการศึกษา 2559 บัณฑิตแพทย์เลิดสิน รุ่นแรกจะสําเร็จการศึกษา ในปลายปีการศึกษา 2561

ปัจจุบัน

ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน และคณาจารย์ กําลังขะมักเขม้น เตรียมการทั้งงานก่อสร้างสํานักงานศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน ห้องเรียน หอพักนักศึกษาแพทย์ ฯลฯ ตลอดจนการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพต่อไป