Skip to content

นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชนิด Scientific paper competition

นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชนิด Scientific paper competition ในงาน The East Asian Medical Students Conference 2019 Preliminary round ในหัวข้อ Diabetes and Obesity: the unrecognized burden

นศพ.กมลนพ สหสุนทร นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงที่มาของการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ว่า ตนและเพื่อนในทีมรวม 4 คน ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในงาน The East Asian medical student conference Thailand 2019 ในหัวข้อ Diabetes and Obesity : The unrecognized burden โดยเล็งเห็นว่าปัจจุบันปัญหาโรคอ้วน และเบาหวาน เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับผู้คนมากมาย ทำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา ดังนั้น จึงมองกลับมาที่พวกผมซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์และมีจำนวนมากที่อ้วนเลยคิดว่าเราควรจะสร้างความตระหนักถึงปัญหา เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ที่อนาคตจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขที่เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน จึงออกมาเป็นวิจัย Prevalence of obesity and dysglycemia in 5th year medical student of College of Medicine, Rangsit University,Thailand ซึ่งพวกเราเชื่อว่าการที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นั้น เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อน

ด้าน นศพ.นริศรา เตชวัชรา กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่ามี จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่เป็นโรคอ้วนจำนวนมาก และมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน โดยที่มีปัจจัยเกี่ยวกับทั้งด้านกิจกรรมการออกกำลังกาย และประวัติครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วน และปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องที่จะให้ปรับปรุง และแก้ไขตนเอง โดยทีมพวกเราได้รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน Scientific paper competition Pre-EAMSC 2019 คิดว่าสิ่งที่ทำให้ทีมเราได้รับรางวัลน่าจะเกิดจากการเตรียมตัวของสมาชิกในการพรีเซนท์ที่ดี สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังได้เข้าใจชัดเจน และเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ได้

นศพ.ศุภฤกษ์ วิจารณาญาณ กล่าวว่า สิ่งสำคัญของการประกวดครั้งนี้คือ อาจารย์ที่ปรึกษาท่านได้มีส่วนช่วยในการให้คำแนะนำ ตั้งแต่การตั้งประเด็นหลักของการทำวิจัย ช่วยแนะแนวการวางแผนงาน วิธีการพรีเซนท์งานที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือท่านได้สร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยให้กับสมาชิกอีกด้วย สำหรับงานประกวด Pre-East Asian medical student conference Thailand 2019 เป็นงานประชุมที่เปิดให้ทุกสถาบันสามารถเข้าร่วมได้ โดยในส่วนของทีมที่เข้าแข่งขัน Pre-EAMSC 2019 มี 3 สถาบัน ที่เข้าร่วม ได้แก่ ม.รังสิต ม.มหาสารคาม ม.เชียงใหม่ ส่วนงาน EAMSC final round มีจากต่างประเทศมาร่วมด้วย ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ไต้หวัน เป็นต้น

นศพ.พงศ์ทิพย์ อรุณธรรมคุณ กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นการเปิดประสบการณ์ซึ่งช่วยให้พวกเราทั้ง 4 คน ได้พัฒนาตัวเองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแง่วิชาการ และการทำงาน จากที่ได้เรียนในห้องเรียนมา ได้มาประยุกต์ใช้จริงๆ ถือเป็นการฝึกฝนที่มีค่ามากๆ และยิ่งได้ไปเห็นว่าที่ต่างประเทศเขามีแนวทางการคิดอย่างไร ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน ยิ่งทำให้เรามีไอเดียที่เปิดกว้างมากขึ้น

สามารถนำมาพัฒนาผลงานและตัวเราเองได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ฝึกฝนการทำงานแบบเป็นทีม ร่วมกับเพื่อนๆ อาจารย์และพี่พยาบาล เป็นสหวิชาชีพ รวมทั้งได้ฝึกฝนประสบการณ์การทำงานแบบชีวิตจริง รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากครับ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง