รศ.นพ. สมชาย อภิรมย์วิริยสกุลชัย

อาจารย์ประจำ ภาควิชาอายุรศาสตร์
สังกัด ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
รายละเอียด

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 2 แห่งเป็นสถานที่เรียนในภาคทฤษฎีและหัตถการต่างๆ ในภาคคลินิก ประสาทวิชาการแพทย์โดยอาจารย์แพทย์จํานวนกว่า 258 ท่านจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอุทิศทุ่มเทกําลังเป็นหลักในการสอนนักศึกษาแพทย์. สถาบันร่วมผลิตแพทย์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 2 แห่งเป็นสถานที่เรียนในภาคทฤษฎีและหัตถการต่างๆ ในภาคคลินิก ประสาทวิชาการแพทย์โดยอาจารย์แพทย์จํานวนกว่า 258 ท่านจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอุทิศทุ่มเทกําลังเป็นหลักในการสอนนักศึกษาแพทย์. สถาบันร่วมผลิตแพทย์