Skip to content

อบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์ วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง