Skip to content

สื่อ และ VDO การอบรม

โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์

วันที่
เวลา
Topic
Link:zoom
VDO ย้อนหลัง
ลงทะเบียน
เข้าร่วม
เอกสารประกอบ
แบบประเมิน
เพื่อเก็บ CME
23 ก.พ. 2566
9.00-16.30 น.
How to facilitate deep learning through the understanding of cognitive science
zoom
click-011
click-011
ลงทะเบียน CME
8 มี.ค. 2566
11.00-17.30 น.
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พศ.2565
zoom
click-011
click-011
ลงทะเบียน CME
19-20 ก.ค. 2566
8.00-16.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Medical Education)
zoom
19-7-66
(08.00 – 12.00 น.)
(12.00 – 16.00 น.)
20-7-66
(08.00 – 12.00 น.)
(12.00 – 16.00 น.)
click-011
ลงทะเบียน CME
27 ก.ค. 2566
12.00-16.00 น.
การอบรมเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน EXCEL ขั้นพื้นฐาน สำหรับอาจารย์แพทย์
zoom
click-011
click-011
ลงทะเบียน CME
5 ก.พ. 2567
12.00-16.00 น.
การอบรมเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน CANVA ขั้นพื้นฐาน สำหรับอาจารย์แพทย์
zoom
click-011
click-011
ลงทะเบียน CME