Skip to content

ขอเชิญนศพ.ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 65-66 ที่ศึกษาครบทุกรายวิชาทุกคนเข้าร่วมโครงการประเมินหลักสูตรนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก

ฝ่ายหลักสูตร จะจัดโครงการประเมินหลักสูตรนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๔-๕-๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและติดตามผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยจะนำข้อมูลที่ได้เสนอผู้บริหารพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของบัณฑิตแพทย์และสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐–๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น ๓ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ตามกำหนดการดังนี้

  • ชั้นปีที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
  • ชั้นปีที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
  • ชั้นปีที่ ๖ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง