Skip to content

Category: งานการจัดการความรู้ (KM)

เลือกปี

ปลูกจิตสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชุมชนเขาพระบาทน้อย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาแพทย์ต่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านทับกวาง จ.สระบุรี โดย ศ.คลินิก แพทย์หญิงยุพิน ไทยพิสุทธิกุล

แสดงเนื้อหาครบแล้ว