Skip to content

Category: ไม่มีหมวดหมู่

เลือกปี

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ทุกคนเข้าร่วมโครงการแนะแนวนักศึกษาแพทย์ชั้นปีทีี่ 6 ปีการศึกษา 2566-2567 หัวข้อ”การสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และแนะแนวเป็นแพทย์ หลังจบ พ.บ.”

แสดงเนื้อหาครบแล้ว