Skip to content

โครงการพัฒนาบุคลากรของงานประกันคุณภาพเพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา : ศึกษาดูงาน EdPEx ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง