Skip to content

เรียนเชิญ อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566-2567 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

Meeting ID: 244 201 0097
Passcode: dms12345

Link Zoom : https://zoom.us/j/2442010097?pwd=Rlo4V2Vjd1lVZDF3clNMTGVwZTh5UT09

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง