Skip to content

เรียนเชิญ คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 6 เข้าร่วมโครงการ ประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2566-2567 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

วันพุธ 20 มีนาคม 2567 เวลา 12.00-14.00 น ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง