Skip to content

เรียนเชิญ คณาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น.

เข้าร่วมฟังการประกวดงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ชั้น ปี 6 ในโครงการ ดาวเด่นงานวิจัย ครั้งที่ 6/2567  วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง