Skip to content

พิธีไหว้ครูนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2566-2567 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง