Skip to content

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม IMRC 2022 และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง