Skip to content

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังเสวนาการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 20 มีนาคม 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง