Skip to content

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำภาควิชา เข้าร่วมการตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ WFME ” โครงการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ WFME ภายในโดยวิธี Internal Audit”

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน WFME รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง