Skip to content

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม การตรวจประเมินรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME)

วันที่ 22-24 มกราคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง