Skip to content

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม การตรวจประเมินตามคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2566

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง