Skip to content

ขอเชิญ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-5-6 และท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Clinico-Pathological Conference วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง