Skip to content

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “เทคนิคการให้คำปรึกษานักศึกษาแพทย์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา”

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง