Skip to content

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 4(ทุกคน) ที่ศึกษาครบทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2566-2567 เข้าร่วมโครงการ ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566-2567

(ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลิกนิก รพ.ราชวิถี และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.เลิดสิน) ในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง