Skip to content

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ทุกคนเข้าร่วมโครงการแนะแนวนักศึกษาแพทย์ชั้นปีทีี่ 6 ปีการศึกษา 2566-2567 หัวข้อ”การสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และแนะแนวเป็นแพทย์ หลังจบ พ.บ.”

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง