Skip to content

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้น ปี 4-5-6 และท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Clinico-Pathological Conference” วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

วิทยากรดำเนินการอภิปราย แพทย์หญิงสราภรณ์ เกียรติอุบลวงษ์ ผู้ร่วมอภิปราย รองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ และนายแพทย์พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์ เป็นพยาธิแพทย์ มาร่วมอภิปราย CPC

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง