Skip to content

เรียนเชิญ คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 5 เข้าร่วมโครงการ ประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2566-2567

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 12.00-14.00 น ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง