Skip to content

กิจกรรมเสวนาการจัดการความรู้ (KM) ประเด็น “ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต” “Student engagement for successful learning” โดย ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

กิจกรรมเสวนาการจัดการความรู้ (KM)

ประเด็น “ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต” “Student engagement for successful learning”

โดย ศ. คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ.พิเศษ พญ.จิติมา ติยายน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถีฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง