Skip to content

กิจกรรมอบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) วันที่ 5 และ 15 สิงหาคม 2565

สำหรับอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 5 และ 15 สิงหาคม 2565 ห้องประชุมพญา่ไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง