Skip to content

กิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567

โดย คณะกรรมการร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง