ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 6 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

x

ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 6 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

วันที่ 23-30 เมษายน 2561 เวลา 8.30-16.30 นาฬิกา

Location : สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Back