ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

x

ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 1 ปี 5 ประจำปีการศึกษา 2561-2562  จันทรที่ 12 -15 มีนาคม 2561 เวลา 8.30- 16.30 นาฬิกา

Location : สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Back