แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
Bye'nior 25 กันยายน 2557 1164
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาแพทย์ 25 กันยายน 2557 995
สอบ OSCE 25 กันยายน 2557 1336
ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนตามแผนพัฒนา 2555-2559 25 กันยายน 2557 817
เลือกตั้งนักศึกษาแพทย์ 25 กันยายน 2557 885
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ 25 กันยายน 2557 1793
พิธีเปิดอาคาร ศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 25 กันยายน 2557 1197
กิจกรรมสร้างเสริมกำลังใจให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีประจำปีการศึกษา 2557-2558 25 กันยายน 2557 1121
โครงการเจริญสติ(พัฒนาจิต) นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 25 กันยายน 2557 1003
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาแพทย์วันที่ 19-21 มีนาคม 258 25 กันยายน 2557 859
กิจกรรมการดำเนินโครงการพันธกิจทางการแพทย์ ประจำปี 2557 25 กันยายน 2557 926
ประชุมมคอ.5 และ มคอ.6 25 กันยายน 2557 812

หมวดหมู่รอง