ค่านิยม : LIPS

 

 L (Learning)   มุ่งเน้นการเรียนรู้
 I (Integrity  คุณธรรม
P (Professionalism) มืออาชีพ
S (Synergy)   พลังร่วม
   

คำอธิบายค่านิยม : ร่วมพลังทำงานเน้นการเรียนรู้ ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมอย่างมืออาชีพ

ปณิธาน

 

pt2
           ผลิตแพทย์ที่มีความสามารถในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา

           และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

วัฒนธรรมองค์กร

 

สามัคคี มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์

 

Logo-1
        สถาบันผลิตแพทย์รัฐร่วมเอกชนชั้นนำระดับสากล

 

 

ปรัชญา

Logo-1


   

      ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม