ปณิธาน

 

pt2
           ผลิตแพทย์ที่มีความสามารถในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา

           และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

วิสัยทัศน์

 

Logo-1
        เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

        และมีคุณภาพในระดับนานาชาติ

 

 

ปรัชญา

Logo-1


   

      ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม

 

 

 

วัฒนธรรมองค์กร

M (Morality)  มีคุณธรรม
D (Dignity) มีความภาคภูมิใจ 
R (responsibility)  มีความรับผิดชอบ 
S (Seniority) มีการนับถือผู้อาวุโส 
U (Unity)  มีความสามัคคี

 

พันธกิจ

 pt 

          ผลิตบัณฑิตแพทย์ได้ตามมาตรฐานแพทยสภา

            มีคุณธรรม จริยธรรม แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

            และพัฒนาการเรียนรู้เพื่อไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน